ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม
  ชื่อหลัก ละออ บุญเกษม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Group Buy Multiple: A New Multi-Attribute Group Buying Scheme
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ the 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012 (Nov 29-30, 2012)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ