ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม
  ชื่อหลัก ละออ บุญเกษม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Survey on Buyer Coalition Mechanisms
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Applied Mathematical Sciences, Vol. 7, no. 5, pp. 229-236, 2013.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ