ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การประมวลผลข้อมูล
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์
  ชื่อหลัก สุกิจ คูชัยสิทธิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การเข้าสู่โลกยุคใหม่ของข้อมูล บิ๊กเดต้า
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ