ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์
  ชื่อหลัก ลดารัตน์ ศรรักษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 15-17 พ.ค. 2556
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ