ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
  ชื่อหลัก ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองระหว่างผู้บริโภคกับนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555, หน้า 105-114
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ