ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์
  ชื่อหลัก ลดารัตน์ ศรรักษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2556 พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ