ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.ศรัญญา เกิดขาว
  ชื่อหลัก ศรัญญา เกิดขาว
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นบนไอโฟน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT2013) วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม Unico Grand Sandara ชะอำ จังหวัดเพรชบุรี
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ