ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.เสาวณี แซ่ตั้ง และ อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ
  ชื่อหลัก เสาวณี แซ่ตั้ง
  ชื่อร่วม ประพาฬ กาญจโนภาศ
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบติดตามและจัดการข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครปีที่ 7 ฉบบที่ 1 มีนาคม 2556
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ