ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.สิรินธร จียาศักดิ์
  ชื่อหลัก สิรินธร จียาศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เอ็กซ์แซค: เครื่องมือการบีบอัดและการค้นคืนเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครปีที่ 7 ฉบบที่ 1 มีนาคม 2556
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ