ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย สรียา อัชณาสัย
  ชื่อหลัก ลักคณา วรศิลป์ชัย
  ชื่อร่วม สรียา อัชณาสัย
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ