ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Worawat Choensawat Piruna Polsiri
  ชื่อหลัก Worawat Choensawat
  ชื่อร่วม Piruna Polsiri
ชื่อผลงาน Financial Institution Failure Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems: Evidence from the East Asian Economic Crisis
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol.17, No.1, pp. 83-92,Jan 2013 
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ