ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล รศ.วัฒนา สุนทรธัย
  ชื่อหลัก วัฒนา สุนทรธัย
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการหมุนของวงจรคุณภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2555) /ปีที่ 23
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ