ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ
  ชื่อหลัก มาริสา ต่อทีฆะ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Differences in Self-Immunity Behavior under the Philosophy of Sufficiency Economy of Science Undergraduates
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The International conference for Science Educatiors and Teacher 2013 at Jomthein Palm Beach Hotel and Resort Pattaya, ThailandMay 9-11, 2013
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ