ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
  ชื่อหลัก กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ 2007 กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 15 ฉบับที่ 17 ธันวาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ