ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
  ชื่อหลัก พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่เน้นการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเพื่อลงใน Proceedings ที่มีการตรวจแบบเข้ม (Peer reviews) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 1 (ASTC 2013) วันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ