ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย หัวข้อทางสังคม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล และ อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
  ชื่อหลัก ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล
  ชื่อร่วม พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการมีภูมิคุ้มกันตนทางจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผลการเรียนของนักศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสาร มฉก. วิชาการ ของ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ