ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar
  ชื่อหลัก ลักคณา วรศิลป์ชัย
  ชื่อร่วม Farhad Daneshghar
ชื่อผลงาน Gender Spread Analysis of Customer Knowledge for Competitive Advantage: Case of Beauty and Cosmetic Products in Thailand.
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the 7 thEropean Conference on Management , Leadership and Governance, Skema Business School, Sophia-Antipolis, France, October 6-7, 2011, page 452-457
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ