ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การประมวลผลข้อมูล
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
  ชื่อหลัก อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Genetic Algorithm for Forming Student Groups Based on Heterogeneous Grouping
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ 3rd European Conference of Computer Science (ECCS ’12) วันที่ 2-4 ธันวาคม 2555 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ