ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar
  ชื่อหลัก ลักคณา วรศิลป์ชัย
  ชื่อร่วม Farhad Daneshghar
ชื่อผลงาน A Sense-Making Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chain Relationships: Case of Scientific Equipment Resellers in Thailand.
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of th 8 th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning, Bangkok University, Thailand, October 27-28, 2011
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ