ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.เจตน์ แสงเงิน
  ชื่อหลัก เจตน์ แสงเงิน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ A Review of Error Correction Techniques with a View Toward Correcting Language Learners in an ASEAN Context
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ พ.ค. 56 ISSN: 1906-7658 (เอกสารใบตอบรับ)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ