ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ
  ชื่อหลัก ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ Cooperative Learning: An Approach to Reduce Students’ Anxiety in Learning
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2555 Vol.32, No.4 (61-66) หน้า 61-66 ISSN 0125-4960
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ