ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน
  ชื่อหลัก นภาพร ศรีจรรยาชน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ Teacher Written Feedback for L2 Learners’ Writing Development
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts,Volume 12 Number 1 January-June 2012 P. 7-17 ISSN 1513-4717
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ