ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ดร.กาญจนา คำนึงสุข
  ชื่อหลัก กาญจนา คำนึงสุข
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ Quick Meal English Language Training: Preparing Employees for the AEC Linguistic Challenge
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556 หน้า 29-32 ISSN 0125-4960
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ