ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.วิศรา เอกะหิตานนท์
  ชื่อหลัก วิศรา เอกะหิตานนท์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ Online Instructional Tools for the Wireless Generation
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556 หน้า 116 – 122 ISSN 0125-4960
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ