ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก
  ชื่อหลัก พวงเพชร โทณะวณิก
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ Enhancing Student Participation in ESL Classroon Interaction
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หน้า 45-51 ISSN: 1906-117X
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ