ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ไพลิน บรรพโต
  ชื่อหลัก ไพลิน บรรพโต
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2556 ISSN: 1906-7658 (เอกสารใบตอบรับผลงานอยู่ในกระบวนการจัดพิมพ์)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ