ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr. Vincent Ribiere
  ชื่อหลัก Vincent Ribiere
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน A New Generation of Knowledge Books: K-Ebook 2.0
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings, 2 nd International Conference on Management and Artificial Intelligence. Vol. 35 (2012). Page 60-64
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ