ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร
  ชื่อหลัก ปรัศนี เกศะบุตร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความ การรณรงค์ให้พลเมืองรู้หนังสือของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ. 2483-2487
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 หน้า 140-159 ISSN: 0125-300X
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ