ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ
  ชื่อหลัก อัตถสิทธิ์ สุขขำ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความวิชาการ เครื่องปั้นดินเผาบนพุทธสถานในสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช (Ceramic Decoration on the Buddhist Edifices in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat Provinces)
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) หน้า 151-164 ISSN 0125 426X
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ