ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
  ชื่อหลัก ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความวิชาการ Sustaining A Destination Through Cultural Heritage Tourism
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2555 หน้า 101-108 ISSN 0858-9216
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ