ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
  ชื่อหลัก กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความวิชาการ การสร้างความเป็นมนุษย์: สมบูรณ์แล้วหรือ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร พฤษภาคม 2556 หน้า 26-34 ISSN 0125-4960
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ