ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อหลัก ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ลักษณนามภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 สมาคมการสอนภาษาจีนแห่งเอเชียแปซิฟิก ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2555 หน้า 343 - 349
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ