ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อหลัก ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนม ปาท่องโก๋ ของจีนและการรับรู้ของไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พหุภาษาและพหุวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (เอกสารใบตอบรับผลงานอยู่ในกระบวนการจัดพิมพ์)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ