ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
  ชื่อหลัก นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 หน้า 123 – 139 ISSN: 0125-300X
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ