ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ฉางจวิน เจ้า
  ชื่อหลัก ฉางจวิน เจ้า
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน A Cultural Context for Language Anxiety in Oral English Classroom in Chinese University
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พหุภาษาและพหุวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (เอกสารใบตอบรับผลงานอยู่ในกระบวนการจัดพิมพ์)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ