ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.กรัณย์พล ทองเกตุ
  ชื่อหลัก กรัณย์พล ทองเกตุ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Key Factors Influencing Undergraduate Students’ Use of English Learning Strategies in an Intermediate Course
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ Applied Linguistics Association of Australia National Conference ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 I School of Education, Curtin University, Perth, Australia (เอกสารใบตอบรับผลงานอยู่ในกระบวนการจัดพิมพ์)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ