ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย จิตวิทยา
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร
  ชื่อหลัก ณัฎฐนุช มั่นสาคร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Mental Imagery: Is it Worth the Endeavour?
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ฐานข้อมูลSociological Abstract วารสารMediterranean Journal of Social Sciences Vol.3, No. 11, November 2012, pp. 33-45 ISSN 2039-9340
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ