ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.วิน เจนภัทรกุล
  ชื่อหลัก วิน เจนภัทรกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Exploration of Reading Strategies Employed by Thai EFL Students (A Case Study of Bangkok University)
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ฐานข้อมูลSociological Abstract วารสารMediterranean Center of Social Sciences Special ISSUE Vol. 3,No.10, July 2012, pp. 263-276 ISSN 2039-9340
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ