ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์
  ชื่อหลัก อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Effects of Reading Strategies based on Collaborative Learning Approach on EFL- Students’ Reading Comprehension
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ฐานข้อมูล SJR Q2 วารสาร European Journal of Scientific Research Vol. 88No. 1 October, 2012, pp. 11-27 ISSN 1450-216X
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ