ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล รศ.เสาวภา วิชาดีและ อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล
  ชื่อหลัก เสาวภา วิชาดี
  ชื่อร่วม วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล
ชื่อผลงาน Characteristics of Effective Language Teachers As Perceived by Low and High Proficiency Students
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ฐานข้อมูล SJR Q3 วารสาร European Journal of Social Sciences, Vol. 33 No.1 (2012), pp.110-118 ISSN 1450-2267
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ