ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย เศรษฐกิจ
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล บุญเลิศ ศุภดิลก
  ชื่อหลัก บุญเลิศ ศุภดิลก
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Framing the Sino-US-Thai relations in the post-global economic crisis
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Public Relations Review
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ