ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Yanyan Luo

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Yanyan Luo and Pacharaporn Kesaprakorn Relationship among Employees’ Participation in Corporate Social Responsibility Initiatives (CSRI), their Self-Perceived Brand Equity, and their Work Engagement in True Corporation Public Company Limited ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน การรับรู้คุณค่าตรา และความผูกพันต่องานของพนักงาน บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก