ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Wang Bin

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Mr.Wang Bin และ อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล บทความวิชาการเรื่อง รูปแบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก