ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Walaiporn Rewtrakunphaiboon

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Walaiporn Rewtrakunphaiboon The Influence of Facebook Usage on Young Thai Tourists Decision: An Exploratory Study สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก