ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Stefania Mariano

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Stefania Mariano Dana Al Saffar Didn’t You Know About It? A Grounded Theory Study of Knowledge Implementation in a Diversified Business Organization in the Kingdom of Bahrain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Dana AlSaffar Didn’t you know about it? A grounded theory study of knowledge implementation in a diversified business organisation in the Kingdom of Bahrain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Andrea Casey Is organizational innovation always a good thing? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Christian Walter The Construct of Absorptive Capacity in Knowledge Management and Intellectual Capital Research: Content and Text Analyses บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Andrea Casey Fernando Olivera Organizational Forgetting and Feedback Processes บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Alignment of new product development and productinnovation strategies: a case study of Thai food and beverage SMEs(Preecha Chaochotechuang* & Stefania Mariano) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Utilizing a systematic literature review to develop anintegrated framework for information and knowledge management systems(Chulatep & Senivongse, Alex Bennet, Stefania Mariano, (2017)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Artifacts in knowledge management research: A systematic literature review and future research directions. (Mariano, S., & Awazu, Y.) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano A. The dynamics of organizational routines in a startup: The EREDA model. (Mariano, S., & Casey) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano The Role of Collaborative Knowledge Building in the Co-creation of Artifacts: Influencing Factors and Propositions. (Mariano, S., & Awazu) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

 

หน้าหลัก