ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Stavros Sindakis

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Stavros Sindakis KNOWLEDGE, INFORMATION AND DATA ANALYTICS FOR SUSTAINABLE ENTERPRISE EXCELLENCE (KID4SEE) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Stavros Sindakis Corporate Venturing and Customer-Driven Innovation in the Mental Health-Care Market: a Review of the Literature and Development of a Conceptual Framework บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr. Stavros Sindakis Customer-Oriented New Service Development in the Mental Health Sector. Preliminary Findings of Three Mental Health Hospitals บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr. Stavros Sindakis Customer-Oriented New Service Development in the Mental Health Sector. The Case of Three Hospitals in Greece บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก