ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Saiful Islam Khan

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ Saiful Islam Khan ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์ ร.อ.นพ.ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ Using Transformational Leadership to Predict Employees' Turnover Intention: The Mediating Effects fo Trust and Employees' Job Performance in Bangkok, Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก