ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ruijun Yang

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Ruijun Yang, Asst. Prof. Dr. Pacharaporn Kesaprakorn The Influence of Exposure to CSR Initiatives on Self-Perceived Corporate Reputation, Satisfaction, and Purchasing Decision among Chinese Customers A Case Study of Hainan Airline Company บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก