ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Romuald Jolivot

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Novel p16 binding peptide development for p16-overexpressing cancer cell detection using phage display วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ R. Jolivot, W. S. Mohammed Detection of facial areas for digital make-up application on a 3-view display วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ R. Jolivot Filter-less low cost multispectral imaging system  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Optical Beam Shaping Design through Optimization of a Radial Phase Mask  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Label­free Guided Mode Resonance Sensor For Detection Of Glycated Hemoglobin  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

 

หน้าหลัก