ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Rick Edgeman

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Dr. Rick Edgeman Sylvia Grewatsch Dr. Joseph A. Williams Dr. Elias Carayannis Dr. Stavros Sindakis Sustainable Enterprise Excellence: Innovation, Enterprise Intelligence & Analytics for Organizational Resilience & Robustness บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก